כריכה לפרשת הקטורת

100

כריכה לפרשת הקטורת.

עור משוחזר.